Nota legal

El web de “Supraform, SL” té com a finalitat facilitar el coneixement d’aquest establiment. “Supraform, SL” es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.
“Supraform, SL” no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l’accés al seu web, l’ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços .

 

Propietat intel·lectual del web

 
Copyright © 2013, “Supraform, SL” Tots els drets d’explotació estan reservats.
 
Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de “Supraform, SL”.
Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Condicions per a la reproducció parcial:
 
* Que es citi expressament com a font d’informació.
* Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
* Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap forma.
* Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen.
* Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a “Supraform, SL” i al seu torn, s’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
* Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local.

 

Ús del programari

 
El programari que es trobe disponible per a baixar des d’aquest lloc web es troba protegit per drets d’autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d’aquest lloc, ha d’acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si ho haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.
 
Pel que fa al software que no vingui acompanyat d’un Contracte de Llicència, “Supraform, SL” concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i no transferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d’autor i altres símbols de propietat.
 
Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució.

 

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. “Supraform, SL” rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web de “Supraform, SL” a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de “Supraform, SL”.

 

Responsabilitat sobre seguretat

 
“Supraform, SL” no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a “Supraform, SL”.
Responsabilitat dels continguts del web
 
“Supraform, SL” rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
 
“Supraform, SL” rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per “Supraform, SL” o no publicada amb el seu nom.
 
“Supraform, SL” no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.
 
“Supraform, SL” no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web.
 
“Supraform, SL” no és responsable que els continguts del web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.
Confidencialitat de les dades
“Supraform, SL” es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.
 
D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, “Supraform, SL” es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 

En conseqüència:
* Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari ompli.
* No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
* No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
* Vostè té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail o comunicant-ho per escrit fefaentment a l’adreça indicada a la web.